Ansvarsfraskrivelse

1. INTRODUKTION

1.1 Kun den danske version af ansvarsfraskrivelsen ("Ansvarsfraskrivelsen") er juridisk bindende. Oversættelser - om nogen - er udarbejdet udelukkende for Brugernes bekvemmelighed. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem en oversættelse og den danske version, har den danske version forrang.

2. DEFINITIONER 

2.1 Medmindre andet er defineret heri, gælder definitionerne, der er anvendt i Brugerbetingelserne og i Abonnementsvilkårene, for denne Ansvarsfraskrivelse.

2.2 Enhver henvisning heri til AdminEaze skal omfatte alle dets tilknyttede virksomheder, ejere, bestyrelsesmedlemmer, direktører, medarbejdere, agenter og konsulenter, bortset fra, at dette ikke udgør tilsagn om, at nogen af AdminEaze eller dets tilknyttede virksomheder, ejere, bestyrelsesmedlemmer, direktører, medarbejdere, agenter og konsulenter holdes solidarisk ansvarlige for hinandens forpligtelser og ansvar.

3 ANSVARSFRASKRIVELSE

3.1 Enhver brug af Hjemmesiden, Sub-Domænerne, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps, herunder eventuelle adgangsbegrænsede dele af Hjemmesiden, Sub-Domænerne, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps, er underlagt denne Ansvarsfraskrivelse og sker for Brugernes egen risiko og udgift.

3.2 Hjemmesiden, Sub-Domænerne, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps og oplysninger på Hjemmesiden, Sub-Domænerne, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps leveres "som de er" og "som de forefindes" uden nogen garantier eller indeståelser af nogen art, hverken udtrykkeligt eller underforstået. Uanset at AdminEaze tilstræber, at alle oplysninger skal være så nøjagtige og opdaterede som muligt, garanterer eller indestår AdminEaze ikke for fuldstændigheden, pålideligheden eller nøjagtigheden af ​​oplysningerne på Hjemmesiden, Sub-Domænerne, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps, og kan ikke holdes ansvarligt for nogen handlinger, herunder salgs- eller købsbeslutninger, taget ud fra de givne oplysninger. Oplysninger på Sub-Domænerne leveres af de relevante Abonnenter og/eller Administratorer. AdminEaze påtager sig intet ansvar overhovedet eller af nogen art for indholdet af Sub-Domænerne eller for Abonnenternes og/eller Administrators brug og/eller administration af Sub-Domænerne, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps eller for nogen beslutning af Abonnenter og/eller Administratorer med hensyn til ansøgninger, der indleveres via disse.

3.3 I det videste omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, fraskriver AdminEaze sig afgivelse af alle garantier, udtrykkelige såvel som underforståede, herunder, uden begrænsning, eventuelle underforståede garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder for sig selv og dets dets tilknyttede parter.

3.4 AdminEaze garanterer ikke, at Hjemmesiden, Sub-Domænerne, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps opfylder Brugernes krav eller at adgangen vil være uafbrudt, rettidig, sikker eller uden fejl, og AdminEaze yder heller ikke nogen garanti med hensyn til resultaterne, der kan opnås ved brug af Hjemmesiden, Sub-Domænerne, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps, de annoncerede eller tilbudte Ydelser eller for de involverde handlende.

3.5 AdminEaze er ikke ansvarlig for tab eller skade forårsaget af brugerens driftsfejl ved adgang til og brug af hjemmesiden, underdomænerne, applikations- og / eller administrationsprogrammerne og dens tilgængelige tjenester.

3.6 For fuldstændighedens skyld bemærkes, at AdminEaze fraskriver sig ansvaret for enhver handling og undladlese af en leverandør af ydelser eller en tredjepart, der ejer indholdet på Hjemmesiden, Sub-Domænerne, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps.

3.7 I tilfælde af, at Brugeren informerer AdminEaze om fejl på Hjemmesiden, Sub-Domænerne, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps eller deres indhold, logik eller deres funktionalitet, eller hvis AdminEaze selv opdager sådanne fejl, er AdminEaze's ansvar begrænset til at rette op fejlen, bortset fra at forpligtelsen til at rette fejl i indholdet af Sub-Domænerne ligger hos de relevante Abonnenter og/eller Administratorer.

3.8 AdminEaze fraskriver sig enhver kontrol over, forhold til eller godkendelse af hjemmesider, som Hjemmesiden, Sub-Domænerne, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps er linket til, samt til tredjeparters apps, der kan interagere med Hjemmesiden, Sub-Domænerne, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps.

3.9 AdminEaze er ikke ansvarligt for noget tab, uanset om det er direkte, indirekte eller tilfældigt, som følge af adgang til, brug af eller tillid til noget af indholdet på Hjemmesiden, Sub-Domænerne, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps eller på de hjemmesider og apps, som Hjemmesiden, Sub-Domænerne, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps er linket til, uanset om sådant indhold er nøjagtigt eller fuldstændigt, og AdminEaze afviser betaling af erstatning, uanset om der er tale om økonomisk tab eller personskade, pønalt ansvar eller på andet grundlag af en sådan adgang til, brug af eller tillid til noget af indholdet på Hjemmesiden, Sub-Domænerne, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps eller på de hjemmesider og apps, som Website, the Sub-Domains, the Application and/or AdminEaze’s Apps er linket til.

3.10 AdminEaze garanterer ikke, at alt tilgængeligt indhold bliver fundet af en bruger ved brug af Hjemmesiden, Sub-Domænerne, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps og kan ikke holdes ansvarligt for manglende identifikation af alt indhold via en Brugers søgning.

3.11 Ansøgning om tilskud, støtte, legater, mv. fra en tredjepart via Sub-Domænerne, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps udgør en transaktion mellem Brugeren (Ansøger) og sådan tredjepart (herunder Abonnent og/eller Administrator), og AdminEaze kan ikke holdes ansvarlig overfor Abonnenten og/eller Administratoren eller overfor Ansøgeren for Abonnentens og/eller Administrators beslutning om at tilbyde og promovere tilskud, støtte, legater, mv. eller andre tjenesteydelser, eller for rigtigheden eller fuldstændigheden af ​​ oplysninger om den potentielle Ansøger, eller for Abonnentens og/eller Administrators undladelse af at imødekomme ansøgninger, eller manglende betaling af eller til Ansøgere for ansøgninger via Sub-Domænerne, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps.

3.12 Bruger forstår og accepterer, at AdminEaze og alle andre parter, der er involveret i at oprette, producere, transmittere eller distribuere Hjemmesiden, Sub-Domænerne, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps eller relaterede Ydelser, ikke kan holdes ansvarlige for nogen direkte, indirekte, tilfældige, særlige, eller andre skader, herunder, men ikke begrænset til erstatning for tab af fortjeneste, goodwill, brug, data eller andre immaterielle tab (selvom AdminEaze måtte have været underrettet om muligheden for sådanne tab) som følge af: (i) Brugers brug eller manglende mulighed for at bruge Hjemmesiden, Sub-Domænerne, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps og/eller Ydelser, der tilbydes eller leveres via dem; (ii) omkostningerne ved indkøb af erstatningsydelser; (iii) uautoriseret adgang til eller ændring af Brugerens transmissioner eller informationer (iv) udsagn eller adfærd af en tredjepart på Hjemmesiden, Sub-Domænerne, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps; (v) eller hændelser udenfor AdminEaze's rimelige kontrol, herunder men ikke begrænset til internetfejl, fejl i computerudstyr, fejl i telekommunikationsudstyr eller andet udstyr, strømsvigt, strejker, arbejdskonflikter, optøjer, opstand, civile forstyrrelser, mangel på arbejdskraft eller materialer, brande, oversvømmelser, storme, eksplosioner, force majeure, krig, statslige indgreb, ordrer fra indenlandske eller udenlandske domstole eller tribunaler, tredjemands misligholdelse, eller tab af eller uregelmæssigheder i varme, lys eller aircondition forsyninger, eller (vi) ethvert andet forhold vedrørende Hjemmesiden, Sub-Domænerne, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps, uanset årsag, og uanset på hvilket ansvarsgrundlag (herunder uagtsomhed).

3.13 AdminEaze's samlede ansvar over for en Bruger for enhver skade, tab og ansvarspådragende handling eller undladelse, ifølge kontrakt eller udenfor kontrakt (herunder, men ikke begrænset til uagtsomhed) eller på andet grundlag kan ikke på nogen måde overstige det mindste af følgende: det beløb, der er betalet af Bruger til AdminEaze i løbet af det seneste 12 måneder forud for den ansvarspådragende begivenhed, eller DKK 100.000.

3.14 Nogle jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse af visse garantier eller ansvarsbegrænsninger eller ansvarsfraskrivelser for indirekte skader, tilfældige skader, særlige skader, eller følgeskade. AdminEazes ansvar i sådanne jurisdiktioner er derfor begrænset i det størst muligt omfang ifølge de love, der gælder for sådant ansvar.

3.15 Hjemmesiden, Sub-Domænerne, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps kan indeholde links til andre hjemmesider og/eller apps, inkl. til de designerede Sub-Domæner. AdminEaze er ikke ansvarligt for tilgængeligheden af ​​sådanne andre hjemmesider og/eller apps og godkender ikke og påtager sig intet ansvar for indhold, produkter, tjenesteydelser eller andre materialer, der er tilgængelige på sådanne andre hjemmesider og/eller apps. AdminEaze forbeholder sig desuden ret til til enhver tid at fjerne ethvert link eller linking-program.

3.16 Det materiale, som Brugere har adgang til at læse på Hjemmesiden, Sub-Domænerne, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps, er udelukkende til orientering. Ved at bruge Hjemmesiden, Sub-Domænerne, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps og deres indhold, forpligter Bruger sig til at friholde og holde AdminEaze skadesløs for ethvert krav og udgifter, herunder (uden begrænsning) advokatomkostninger, der opstår som følge af Brugerens brug af Hjemmesiden, Sub-Domænerne, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps, Brugernes brug af de Ydelser, der tilbydes via Hjemmesiden, Sub-Domænerne, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps, og Brugerens indsendelse af ideer og/eller relaterede materialer til AdminEaze, såvel som fra nogen persons brug af Brugerens login-oplysninger, uanset om en sådan brug er tilladt af Brugeren. AdminEaze forbeholder sig ret til, for egen regning, at overtage forsvaret mod og kontrol over ethvert forhold, der kan medføre erstatningskrav eller krav om friholdelse overfor Brugeren, og Brugeren accepterer og forpligter sig til i sådanne tilfælde loyalt og aktivt at samarbejde med AdminEaze's om forsvaret mod sådanne krav.

3.17 I tilfælde, hvor AdminEaze har leveret Ydelser til en Bruger, kan AdminEaze ikke holdes ansvarligt for Brugerens tab, hverken ifølge kontrakt eller udenfor kontrakt, forårsaget af forældet, unøjagtig eller ufuldstændig information, der er givet til AdminEaze af tredjeparter.

3.18 AdminEaze kan ikke holdes ansvarlig for, en Brugers undladelse af at opnå eksportkontrol-tilladelser eller for eventuelle tab som følge heraf.